300dpi_SPOT_SI_Pozitiv

030/700-170

SPOT svetovanje

JV Slovenija

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Aktualne informacije

17.8.2020

JAVNO POVABILO ZAPOSLI.ME – ZARADI COVID-19 RAZŠIRITEV CILJNE SKUPINE BREZPOSELNIH

 

Zavod RS za zaposlovanje je sredi maja spremenil javno povabilo in razširil ciljne skupine brezposelnih ter med upravičence vključil tudi brezposelne, ki so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 30.9.2020.

VEČ

 

19.8.2020

EARLY WARNING SLOVENIA – BREZPLAČNA MENTORSKA POMOČ PODJETJEM V TEŽAVAH

 

Program brezplačnega mentoriranja Early Warning Slovenia je namenjen podjetjem, ki so se znašla v težavah ali pa se z njimi soočajo in iščejo možnosti izboljšave poslovanja.

VEČ

 

28.8.2020

Priglasitev uvoženega kozmetičnega izdelka

 

Vsak uvoznik prevzame odgovornost za specifičen kozmetični izdelek, ki ga spravi v promet. Uvoznik
mora določiti odgovorno osebo za uvoženi izdelek, ki je zadolžena, da zagotovi skladnost kozmetičnega
izdelka z zahtevami Evropske Unije.

VEČ

 

6.2.2019

PAVŠALNI PRISPEVKI POPOLDANSKEGA S.P. 

 

»Popoldanski s.p.«, »dopolnilni s.p.«, to so izrazi, s katerimi se srečujemo v praksi, čeprav  tega  ne najdemo v zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je obenem v delovnem razmerju v drugem podjetju.

VEČ

7.1.2019

KAJ SE GLEDA PRI FINANCIRANJU PROJEKTOV 

 

Pri kreditiranju projektov je pomembno zlasti: • Zadosten kapital v podjetju • Pozitiven poslovni denarni tok • Kazalniki poslovanja • Bonitetna ocena podjetja (celotno poslovanje podjetja)

VEČ

12.11.2018

OPRAVLJANJE OBRTNIH DEJAVNOSTI IN PRIDOBITEV OBRTNEGA DOVOLJENJA 

 

Imate s.p., d.o.o. ali katero drugo statusno obliko podjetja in opravljate dejavnost frizerstva, inštalacij, avtomehanike, … ? Ali veste, da za opravljanje teh dejavnosti potrebujete obrtno dovoljenje?

VEČ

3.5.2019

KJE SE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKRIVA IZGUBA, KAKO UGOTOVITI RAZPOLOŽLJIV DENARNI TOK PODJETJA

 

Računovodski izkazi, ki nas z vidika zunanje presoje zanimata sta predvsem izkaz uspeha in bilanca stanja. Če je v izkazih skrita izguba, lahko to v najslabšem primeru pomeni tudi stečaj in posledično veliko število neporavnanih upnikov, ki so bilanci verjeli.

VEČ

6.5.2019

AKTIVNI DO UPOKOJITVE – zaposlitev starejšega delavca

 

Zavod RS za zaposlovanje je že v lanskem letu (13.4.2018) objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Predvidena je vključitev 1.272 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev vsaj do upokojitve. Ponudbe se oddajo elektronsko, najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.

VEČ

26.08.2019

KAKO DO MOJSTRSKEGA NAZIVA

 

Mojstrske izpite izvaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, od leta 2000 dalje, za kar 52 mojstrskih nazivov.  Biti mojster ali mojstrica pomeni znak odličnosti izdelkov in storitev, ki jih le-ta opravlja. Poleg tega pa prinaša še veliko drugih prednosti.

VEČ

24.9.2019

KAKŠNA SO NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA FINANCERJEV OZ. INVESTITORJEV

 

Z razvojem poslovne ideje se pojavijo vprašanja investitorjev oziroma financerjev nadaljnega razvoja podjetja. Zavedati se je treba, da nam bo s strani financerjev postavljena množica vprašanj. Na podlagi tega si investitorji, financerji, skladi, tudi banke običajno oblikujejo sliko o realnosti in kvaliteti poslovne ideje ter o kompetencah podjetnika za realizacijo te ideje.

VEČ

22.10.2019
S KAKŠNO STRATEGIJO NASTOPITI NA TRGU

 

Za postavitev ustrezne strategije trženja moramo prepoznati težave podjetja pri razvoju in njegove konkurenčne prednosti in slabosti ter ustrezne panoge in tržne niše za plasma njegovih izdelkov ali storitev.

Strategija je poslovna usmeritev, ki določa doseganje strateških ciljev podjetja, je način doseganja cilja. Dobro je, da podjetje uporabi dobro znan princip štirih P (cena/price, izdelek/product, tržne poti/place in promocija/promotion), lahko pa doda še dva in sicer: ljudi in procese delovanja podjetja.

VEČ

5.12.2019
SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA V REGIJI JV SLOVENIJA - KULTURNI CENTER SEMIČ

 

V četrtek, 5.12.2019, je v okviru projekta SPOT svetovanje JV SLOVENIJA, potekalo regijsko srečanje podjetniških podpornih institucij. Dogodek je bil namenjen krepitvi, nadgradnji medsebojnega sodelovanja in izmenjavi izkušenj regijskih podjetniških institucij. 

VEČ

10.12.2019

DVIG IZOBRAZBENE RAVNI – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ima na svoji spletni strani objavljen javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Posameznike, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova (formalna) znanja, sklad spodbuja, da se ponovno vključijo v učni proces. Ob zaključku šolanja se lahko prijavijo na aktualni javni razpis sklada in si povrnejo do 2.500,00 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje, kar vključuje tudi delovodske, poslovodske in mojstrske izpite.

VEČ

13.12.2019

DE MINIMIS - NAJVEČJI ZNESEK NEPOVRATNIH SREDSTEV, KI GA PODJETJE LAHKO DOBI

 

De minimis je pravilo – instrument državnih pomoči, ki članicam EU omogoča, da podjetja lahko dobijo manjše zneske podpore iz javnih sredstev brez priglasitve le teh evropski komisiji.

VEČ

3.2.2020

PROGRAMI SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA ZA DELODAJALCE

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) vsako leto objavi nekaj razpisov, ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja. V letošnjem letu lahko najdete kar nekaj spodbud, ki lahko pripomorejo k boljši zaposlovalni strukturi vašega podjetja. Programi so financirani iz Evropskih socialnih skladov.

VEČ

12.3.2020

OPREDELITEV STATUSA GLAVNEGA DELODAJALCA (23. člen Zdoh-2V)

 

Ker je določeno pravilo, da delodajalci, kot plačniki davka, akontacijo dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja izračunavajo na dva načina, kot glavni delodajalce po dohodninski lestvici in kot delodajalec, pri katerem zavezanec ne dosega pretežni del dohodka po 25 % stopnji, je predpogoj za pravilni obračun, da delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne.   

VEČ

17.3.2020

UKREPI ZA POMOČ MSP V ČASU KORONAVIRUSA

 

Izbruh koronavirusa je znotraj slovenskega gospodarstva že začel povzročati škodo. Sprva v turizmu, nato logistiki, sedaj pa praktično ni več izvzete dejavnosti. Predvideva se, da bo izbruh koronavirusa najbolj ošibil mala in srednja podjetja, na katerih sloni slovensko gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zato pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni, sprejelo je tudi že določene ukrepe za pomoč gospodarstvu.

VEČ

18.3.2020

POSTOPEK PRENEHANJA  S.P.

 

V skladu s 75. členom  Zakona o gospodarskih družbah je potrebno najmanj 15 dni pred nameravanim datumom prenehanja obvestiti AJPES o nameravanem zaprtju s.p. Obvestilo o prenehanju se lahko pošlje preko spletne aplikacije OOPS ali  na elektronski naslov objava.prenehanja@ajpes.si ali   pa se ga osebno dostavi na katerokoli izpostavo AJPES. Zakon predvideva tudi, da podjetnik o prenehanju dejavnosti  obvesti tudi na druge načine, in sicer s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih.

VEČ

19.3.2020

DELO OD DOMA – splošno in v izjemnih okoliščinah

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) definira delo od doma kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Bistveno pri tej vrsti dela je, da delodajalec delavcu ne more enostransko odrediti dela na domu, razen v primerih, ko je gre za naravno ali drugo nesrečo, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. V teh primerih lahko delodajalec odredi delo na domu, brez soglasja delavca za čas, dokler trajajo take okoliščine.

VEČ

2.4.2020

Webinar: POMOČ DRŽAVE V KRIZNIH RAZMERAH – S POJASNILI

 

Novi korona virus je v zadnjem obdobju izrazito vplival na življenjske navade vseh prebivalcev. Zlasti pa je zaradi ukrepov Vlade RS za zajezitev njegovega širjenja, zelo omajal tudi stabilnost slovenskega gospodarstva. Zaradi eksistencialne krize mnogih (zlasti manjših) podjetij je zato Vlada RS pohitela s pripravo različnih ukrepov pomoči. Te smo, osredotočeni na pojasnjevanj dilem zainteresiranih podjetnikov zajeli v organiziranem Webinarju, katerega ogled je možen na spodnji povezavi.

VEČ

24.4.2020

ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC

 

Atipični davčni zavezanec se priglasi Finančni upravi Republike Slovenije v primeru, ko gre za poslovanje s tujino in gre za netipično obračunavanje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Atipični davčni zavezanec je zavezanec za DDV, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV[1], vendar je identificiran za namene DDV zgolj za pridobitev blaga znotraj Evropske Unije in za čezmejno opravljanje storitev ali za opravljanje občasnega mednarodnega prevoza potnikov.

VEČ

15.5.2020

KAKO FACEBOOK IN INSTAGRAM UPORABITI ZA POSEL

 

15.5.2020 smo pod koordinacijo RC Kočevje Ribnica d.o.o. organizirali 3-urni brezplačni webinar z naslovom: Kako FB in IG uporabiti za posel Tema je odziv na trenutne potrebe in želje potencialnih podjetnikov, podjetij in obrtnikov naše regije po pridobivanju znanja iz digitalnih medijev. Raste namreč zavedanje da se je v spremenjenih okoliščinah, ko so osebni stiki onemogočeni, tudi s pomočjo digitalnih orodij mogoče zadržati na trgu.

Povezava na spletno delavnico

VEČ

2.6.2020

RABA SLOVENSKEGA JEZIKA V GOSTINSTVU IN TURIZMU

 

Rabo slovenskega jezika v razmerju podjetij do potrošnikov urejata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o javni rabi slovenščine.

Zakon o varstvu potrošnikov v prvem odstavku 2. člena določa, da mora podjetje s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in sedež. Pri označevanju izdelkov mora potrošniku v slovenskem jeziku posredovati potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike.

VEČ

7.7.2020

POSLOVNI RAČUN V TUJINI

 

Samostojni podjetnik lahko osebni transakcijski račun, ki ga uporablja kot fizična oseba, hkrati uporablja za opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik. Pri tem je v Registru transakcijskih računov na spletni strani AJPES na podlagi Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, takšen transakcijski račun s strani bank označen z oznako T. 

VEČ

 

5.8.2020

Izpolnjevanje obveznosti do FURS - obvestilo poslovnim subjektom

 

Namen obvestil je novo registrirane podjetnike opozoriti na dosledno in pravočasno izpolnevanje
njihovih temeljnih obveznosti do Finančne uprave RS.

Obvestilo pravni osebi 
Obvestilo fizični osebi, ki opravlja dejavnost

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website